Protokoll Konglungens Vel årsmøte 2014

PROTOKOLL FRA KONGLUNGENS VEL ÅRSMØTE 2014
Mandag 13. april 2015.  

Den 13.april 2014, kl. 19.00 – 21.00 ble årsmøte for Konglungens Vel, for driftsåret 2014 holdt på Thon Hotell, Vettre. Det var 30 fremmøtte.

Styreleder Elisabeth Lorange Hammer åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Før selve årsmøtet startet ble det holdt en orientering ved representant for Get om status for arbeidet med å legge fiberanlegg på Konglungen. Innholdet i orienteringen var som følger:

·         Get har fått avslag fra Asker kommune på søknaden om å benytte luftstrekk på deler av fiberanlegget på Konglungen. Hovedgrunnen for avslaget fra Asker kommune er at kommunen ikke ønsker nye luftstrekk da de i fremtiden skal legge alle luftstrekk i bakken. Asker Velforbund har også uttalt seg i saken og har inngått en «avtale» med Asker kommune om at ingen nye prosjekter med luftstrekk skal godkjennes i Asker (se referatets punkt 7 a).

Styrets leder takket Get's representant for informasjonen og Årsmøtet 2014 ble satt.

Forslag til dagsorden var lagt frem sammen med innkallingen:

1.    Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

2.    Valg av ordstyrer

Forslag: Elisabeth Lorange Hammer. Valgt.

3.    Gjennomgang av årsberetning 2014

Styrets årsberetning for 2014 var sendt ut på forhånd. Det fremkom ingen kommentarer til årsberetningen. Årsberetningen ble godkjent.

4.    Revidert regnskap for 2014

Årsregnskapet, som var signert av styret og sendt ut på forhånd, ble gjennomgått.

Revisor hadde gjennomgått Årsregnskapet 2014, funnet det i orden og signert.

Årsregnskapet 2014 ble godkjent.

5.    Budsjett 2015

Styrets forslag til Budsjett 2015 ble gjennomgått. Det er et stramt budsjett og styret uttalte at det i 2016 bør vurderes å øke årskontingenten, som i dag er på 450 kroner.

Budsjett 2015 ble godkjent.

6.    Valg

Representant for Valgkomiteen fremla komiteens forslag:

Styrets medlemmer:

- Martha Takvam - styreleder                              Nyvalg 1 år

- Andreas Litland - styremedlem                         Gjenvalg 2 år

- Linda, Sjo Bråthen, - styremedlem                   Ikke på valg

- Elise Narum – styremedlem                             Nyvalg 2 år

- Fredrik von Krogh-Hess – styremedlem          Nyvalg 2 år

Revisor:

- Kari-Mette Nygjerde                                          Gjenvalg 1 år

Valgkomite:

- Ian D. Campbell                                                 Gjenvalg 1 år 

- Lilo Helleland,                                                    Gjenvalg 1 år

- Sissel Evjen                                                      Gjenvalg 1 år

- Thor E. Thoeneie                                              Gjenvalg 1 år

Valgkomiteens innstilling ble fulgt og alle foreslåtte medlemmer til styret, valgkomiteen og revisor ble valgt ved akklamasjon.

7.    Innkomne forslag

Det var ingen skriftlige innkomne forslag til årsmøtet.

8.    Eventuelt

a)    Get fiberanlegg på Konglungen .

Årsmøtet diskuterte Asker kommunes avslag på Get’s søknad om fremføring av luftstrekk for deler av anlegget på Konglungen. Årsmøtet anmodet styret om å jobbe videre med saken med den målsetting å få dispensasjon fra Asker kommune, slik at fiberanlegget kan etableres i 2015.

Det ble stemt over forslaget – som ble enstemmig vedtatt.

b)    Utrydding av edelgran på Konglungen - 10 års prosjekt

Årsmøtet uttrykte sterk bekymring for Fylkesmannens Miljøvernavdeling som har satt i gang et 10 år prosjekt for utrydding av edelgran på Konglungen. Det er ikke ryddet etter hogsten som fant sted i 2014. Det verst tenkelige tidspunkt for hogst ble valgt – store maskiner i skogsområdene etter langvarig regn.

Årsmøtet anmodet styret om å følge opp saken overfor Fylkesmannen for å sikre at prosjektet disponerer midlene slik at de kan gjennomføre opprydding etter hogst.

c)    Søppeldunker på Kuodden og Merraneset

Årsmøtet anmodet styret om å sikre at det ble etabler søppeldunker på Merraneset og Kuodden – og at Asker kommune etablerer rutiner for innsamling av avfallet.

d)    Konglungfaret – overdragelsesforretning

Årsmøtet anmodet styret om å kontakte Asker kommune og tidligere grunneiere for å sikre at overdragsforretning finner sted, dette for at Konglungens Vel skal få tilskudd fra Asker kommune også for dette veiarealet.

Styreleder, Elisabeth Lorange Hammer takket avgåtte styremedlemmer og flere bidragsytere til Konglungens Vel for innsatsen i 2014.

Alle fremmøtte ble takket for hyggelig og konstruktiv diskusjon. Møtet ble avsluttet ca. 21:00.

                                   TAKK FOR GODT ÅRSMØTE.

Konglungen, 13. apr il 2015  

Protokoll styremøte 28. april 2014

Konglungens Vel
v/styret
Elisabeth mobil: 911 32 318
e-mail: elo-hamm@online.no  

Referat fra Styremøte i Konglungens Vel, 28.04.14.  

Tilstede:
Elisabeth Lorange Hammer
Andreas Litland
Linda Sjo Bråthen
Martha Takvam
Peter Øye  

Følgende ble diskuter:

1.    Protokoll fra Årsmøte
2.    Forslag Budsjett
3.    Ansvarsfordeling
4.    Aksjonspunkter
5.    Eventuelt

1.

Protokoll fra Årsmøte

Ingen kommentarer. Protokollen ble vedtatt.

2. Forslag Budsjett

   Budsjettforslag ble vedtatt.

3. Ansvarsfordeling

Ansvarsfordeling som beskrevet eget notat, ble vedtatt.

Brøyting, strøing, renhold/kost av vel-veger                  Andreas

Klipp av ball-løkka                                                             Andreas

Økonomi og regnskap                                                       Martha

Ajourhold av medlemslister                                              Martha

Julegrantenning/-oppsett, fjerning av Juletre                 Peter

Konglungenfest – Konglungendagen                             Linda

4. Aksjonspunkter

1. Feiing av vel-veger- Rønningen følges opp.

    Søppelkasser – utplassering ved Asker kommune
    Trafikk-speil – innkjøpt settes opp i forbindelse med dugnaden.
    Asker kommmune – rydding av strand v/Essviken og fjerning
    av «brygge».                                                                                           Ansvar: Andreas

2. Hester – bruk av veger og gangstier
    Utarbeide forslag til plakat                                                                  
    Stallen på Løknes – kontakt, oppfølging                                           Ansvar: Ellisabeth

3. Konglungen Info.
    Synliggjøre bakgrunn for medlemsavgift på kr. 450,- pr. husstand
    Informere om Dugnad, dato, tid og fremmøtested, samt
   oppgaver.
    Informere om Trafikk-speil
    Informere om Speidernes Landsleir på Vetttre/Blakstadjordene
    i begynnelsen av August 2014.
    Informere om St. Hans-feiring på Kuodden                                       Ansvar: Elisabeth

4. Gamle Konglungvei – utbedringer      
    Foreløpig består utbedringene i at vi sørger for at alle
    grøftekanter er ryddet og alle trær kuttet for bedre sikt.   

5. Samarbeide med Vettre Vel. (Linda skaffer navn på formann.)      Aksjon: Linda
     Må ses sammen med neste punkt.

6. Næringssenteret på Vettre. Samarbeid med Vettre Vel
    Skolevei, veikryss etc., planer for dette må diskuteres og ses
    på sammen med Vettre Vel  

7. Vårens dugnad. Mandag 12. mai kl. 18.00.  Fremmøte på Ball-løkka.
     Lille/Kai – setter opp skilt.
     Forslag til invitasjon og arbeidsliste, se vedlegg.  

8. Konglungenfest.                                                                                    
    Komiteen har møte 13.05. hos Martha – der diskuteres og besluttes
    oppleggget, inkl. Musikk.
    Asker Belg og Sving (ABS) spiller til dans og sang, ca. 2 timer.
    Pris ca. kr. 1500,-                                                                      Ansvar: Linda                                                                                   

9. Fibertelefoni og kabel-TV                                                                     Ansvar: Andreas

    Get – har fått info om at Konglungens Vel er interessert.
    Get følger opp og kommer tilbake med tilbud – som så gis til
    alle Konglungens beboere.  

10. St. Hans-feiring på Kuodden.

     Styret inviterer til båltenning og hyggge, kl. 19.00
     Hver familie tar med kurv med mat og drikke.
     Bålet tennes kl. 21.00. Bålansvarlig Bård til Martha hvis
     han er i landet!  

Neste styremøte;

- Tirsdag 2. september kl. 19.30 hos Andreas.

   Møtet ble avsluttet kl. 21.00.

   Takk for godt styremøte.

28.04.14.

Protokoll fra årsmøte i Konglungens Vel

Konglungens Vel
v/styret
Elisabeth mobil: 911 32 318
e-mail: elo-hamm@online.no

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KONGLUNGENS VEL
tirsdag 01.04.2014.  

Den 1. april 2014, kl. 19.00 – 21.30, ble årsmøte for Konglungens Vel, for driftsåret 2013 holdt på Thon Hotel, Vettre.

Styrets leder, Thor E. Thoeneie, åpnet møtet og ønsket alle velkommen.

Orientering ved Get om fiber på Konglungen. 

Get kan gi områdets beboere et bredt tilbud for fiber/telefoni og kabel-TV løsninger. Orienteringen legges ut  på Konglungen nfo for ytterligere studier.

Styrets leder takket Get's representanter og Årsmøtet ble satt.

Følgende forslag til dagsorden var lagt frem sammen med innkallingen:

1.    Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

2.    Valg av ordstyrer

Forslag: Thor E. Thoeneie. Valgt.

3.    Gjennomgang av årsberetning

Styrets årsberetning var sendt ut på forhånd. Det fremkom ingen kommentarer til årsberetningen. Årsberetningen ble godtkjent.

4.    Regnskap for 2013

Årsregnskapet ble gjennomgått og kommentert.

Årsregnskapet for 2013 ble godkjent og styret ble meddelt ansvarsfrihet.

5.    Revisors beretning

Revisor har gjennomgått regnskapet og funnet i orden.

Revisor ber styrets medlemmer underskrive regnskapet.

Konglungens Vel regnskap for 2013 godkjennes.

6.    Valg

Represntant for Valgkomiteen fremla komiteens forslag:

Styret:

- Elisabeth Lorange Hammer, ny styreleder       Valgt for 1 år

- Andreas Litland, nestleder,                                 Ikke på valg

- Peter Øye, styremedlem                                      Ikke på valg

- Martha Takvam, styremedlem, ny                      Valgt for 2 år

- Linda, Sjo Bråthen, styremedlem, ny                Valgt for 2 år

Revisor:

- Kari-Mette Nygjerde,                                            Gjenvalg

Valgkomite:

- Ian D. Camåbell                                                   Gjenvalg

- Lilo Helleland,                                                      Gjenvalg

- Sissel Evjen                                                          Gjenvalg

- Thor E. Thoeneie                                                 Ny

Basarkomite:

- Martha Takvam

- Linda Sjo Bråthen

   m/fl.

7.    Eventuelt

- Get – årsmøtet ba styret om å jobbe videre med Get/Telenor.

        Budsjettforslag for 2014 –  følger vedlagt, til orientering.

        Nyttige datoer;

        Konglungdagen feires 16. august og starter kl. 16.00 på Ball-løkka.

Små og store Konglungen-beboere er hjertelig velkommen!

Styreleder, Thor E. Thoeneie, takket avgåtte styremedlemmer,

Berit Bjerkåsholmen og Lille Selvig-Larsen for godt samarbeide.

Valgkomiteen for godt arbeid

Rolf Rasmussen, for løypekjøring i vinter.

Aase Emhjellen,  for Konglungen Info, og nettsider.

Thor E. Thoeneie, ble takket for god jobb som leder av Konglungens Vel de siste årene.  

Alle fremmøtte ble takket for hyggelig og konstruktiv diskusjon og innspill.

Møtet ble avsluttet kl. 21.30.

                                   TAKK FOR GODT ÅRSMØTE.

Konglungen, 02.04.14.

Årsberetning for 2013

  KONGLUNGENS VEL

ÅRSBERETNING FOR 2013   

Styresammensetning :

Leder                                               Thor E. Thoeneie

Nestleder                                          Berit Bjerkåsholmen

Kasserer                                         Lille Selvig-Larsen

Styremedlem                                   Andreas Litland                    

Styremedlem                                   Elisabeth Lorange

Styremedlem                                   Peter A. Øye

Revisor :                                          

Kari-Mette Nygjerde

Valgkomitè :                                   Ian D. Campbell

                                                        Lilo Helleland

                                                        Sissel Evjen

Det har i løpet av året vært avholdt 5 ordinære styremøter.

Blant de saker styret har arbeidet med i 2013 har vært:

Økonomi:

Styret har som i fjor hatt spesiell fokus på vellets økonomiske situasjon.

Vellet har hatt en lav likviditetsbeholdning gjennom året, men har etter ekstraordinære tiltak etablert en tilfredsstillende soliditet. Styret har også i år kun benyttet midler til fordel for avtalt snebrøyting, eventuell strøing og feiing av velveiene samt fylling av strøkasser.

Lille har hatt ansvaret for løpende å føre og utarbeidet årets regnskap.

Se vedlagte resultatregnskap og balanse, revidert av vellets revisor Kari-Mette Nygjerde.

Konglungendagen og basar:

Det ble arrangert en meget vellykket Konglungendag og basar den 24. august, som tilførte vellet et overskudd på ca kr. 11.000,- En stor takk til alle som bidro til dette. Det ble også solgt tre stk. eksemplarer av Konglungboken.

Dugnader:

Den 14. mai ble det avholdt vårdugnad med bra oppmøte av store og små ”aksjonister”.

Styrethadde søkt og fått bekreftet fra kommunen tildeling av økonomisk støtte i forbindelse med dugnaden med rydding på Kuodden/Merranesset.

Dugnaden ble avsluttet med en hyggelig samling og grilling på Kuodden/balløkka.

”Balløkka” og friområdene generelt på Kuodden og Merranesset blir stadig mer benyttet som leke- og rekreasjonsområde og til stor glede for beboere og besøkende er det også i år oppkjørt skiløype.

Kommunen utviser stor tilfredshet med samarbeidet og resultatet av skjøtselene på Kuodden/Merranesset.

Snebrøyting/strøing:

Martin Rønning AS har hatt ansvaret for snebrøyting, strøing og feiing gjennom året.

De smale og svingete velveiene på Konglungen med delvis mye vegetasjon hengene ut i veibanen, skaper problemer for brøyte- og feiemannskapet. Under dugnaden i mai ble det ryddet langs Gamle Konglungvei, og grunneiere har blitt oppfordret om å skjøte områdene langs velveiene, for å bedre forholdene

Julegrantenning:

Søndag 1. desember ble det arrangert julegrantenning på eiendommen til familien Evjen, med godt oppmøte. Det ble servert gløgg og pepperkaker med musikk og sang med gang rundt juletreet.

Hele arrangementet var godt tilrettelagt og informert om, til stor glede for alle, spesielt de små som også i år fikk besøk av julenissen.

Konglungen Info:

Det er utarbeidet 2 utgaver i år, vår og høst.

Nye aktiviteter i vellets regi:

Styret diskuterer løpende nye tiltak og aktiviteter.

Styret undersøker bl.a fremtidige muligheter for fiber/telefoni og kabel-TV løsninger i området og en generell bedring av trafikksikkerheten, ett arbeid som vil fortsette utover i 2014

Styret i Konglungens Vel,

Konglungen i mars 2014.

Protokoll styremøte 27. august 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

27. august 2013

Den 27. august 2013 ble det avholdt styremøte i vellet hos Peter.

Til stede var alle styrets medlemmer.

Det ble servert kaffe/te og kaker og frukt.

Innkalling og agenda ble godkjent.

1. Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer.   

2. Status økonomi
Lille orienterte om status økonomi.

Styret har det siste året diskutert forskjellige tiltak som kan bedre vellets økonomi, og slik det nå ser ut trenger styret sannsynligvis ikke å sende ut en særskilt faktura i forbindelse med feiing, måking og strøing. 

5. Dugnad, Konglungen-dag og basar
Thor hadde søkt og fått bekreftet fra kommunen  tildeling av økonomisk støtte i forbindelse med dugnaden avholdt den 14. mai med rydding på Kuodden/Merranesset .Lille undersøker om støtten er mottatt.

Styret besluttet å avholde en ”herredugnad” på høstparten.

Berit og Lille orienterte om en meget vellykket Konglungendag og basar, som tilførte vellet et overskudd på ca kr. 11.000,- En stor takk til alle som bidro til dette. Det ble også solgt tre stk. eksemplarer av Konglungboken. 

7. Nye aktiviteter/eventuelt

Styret diskuterte og Lille og Peter vil vurdere forskjellige tiltak for økt trafikksikkerhet.

Andreas orienterte om arbeidet og dialogen med forskjellige aktører relatert til mulig etablering av fiberkabel.

Styret diskuterte muligheter for å omsøke kommunen for midler til etablering av badeflåte og vollyballbane på Merranesset/Kuodden. Andreas vil tilskrive kommunen med en forespørsel om dette.

Thor har sendt svarbrev til Berit Ramsfjell relatert til hennes tilskrivelser og krav om kompensasjon for arbeidet med Konglungenboken. Saken ansees avsluttet.

Styret diskuterte busstider og –tilbud til og fra Konglungen.

Neste møte er hos Lille den 29. oktober 2013, kl. 19.00.

Konglungen i august 2013 - Referent: Thor E. Thoeneie

Protokoll styremøte 17. april 2013

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

17. april 2013

Den 17. april 2013 ble det avholdt styremøte i vellet hos Andreas.
Til stede var alle styrets medlemmer.
Det ble servert kaffe/te og kaker.
Innkalling og agenda ble godkjent. 

1. Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer.

2. Konstituering av styret
Styret for 2013 blir som følger:
Thor E. Thoeneie            

Styrets leder                    
Berit Bjerkåsholmen     

Styrets nestleder                          
Lille Selvig-Larsen           

Styrets kasserer
Andreas Litland                   Styremedlem                  
Elisabeth Lorange           Styremedlem                  
Peter A. Øye                     Styremedlem                   

3. Årsmøteprotokoll 2012
Thor hadde utarbeidet utkast til protokoll, som vil bli distribuert snarest sammen med årsregnskapet. 

4. Status økonomi
Lille orienterte om status økonomi.

Styret diskuterte forskjellige tiltak som kan bedre vellets økonomi, bl.a særskilt faktura i forbindelse med feiing, måking og strøing. 

5. Dugnad, Konglungen-dag og basar
Thor har søkt kommunen om tildeling av områder i forbindelse med vårdugnad, og fått tildelt Kuodden/Merranesset.

Styret besluttet å avholde dugnad den 14. mai 2013 fra kl 17.00, med grilling og sosialt samvær på ball-løkka i etterkant.
Lille organiserer mat og drikke og Andreas og Peter forhører seg med Jan Henrik Bryde og Rolf Rasmussen ang. mulige tiltak for utbedring av Gamle Konglungvei.

Styret besluttet å arrangere Konglungen-dag og basar den 24. august. Berit leder en egen komite i denne forbindelse. 

7. Nye aktiviteter/eventuelt
Ingen nye aktiviteter er under planlegging, og det forelå ikke mer til behandling.

Neste møte er hos Peter den 27. august 2013, kl. 19.00.

Konglungen i april 2013 - Referent: Thor E. Thoeneie

Referat Årsmøte 2012 26. februar 2013

REFERAT FRA
ÅRSMØTE I KONGLUNGENS VEL
DEN 26. FEBRUAR 2013

Årsmøtet ble avholdt på Munkesletten og 45 personer deltok.

Styrets leder Thor E. Thoeneie åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

1.   Godkjenning av innkalling og dagsorden
Styrets leder orienterte om at styret under eventuelt ville fremsette ett forslag om å øke den årlige kontingenten fra kr 300 til kr 450,- fra og med 2013.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

Referatet undertegnes av styrets leder og – nest leder.

2.   Valg av ordstyrer
Ved akklamasjon ble Thor E. Thoeneie valgt til ordstyrer og referent.

3.   Gjennomgang av årsberetningen
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

4.   Revidert regnskap for 2012
Årsregnskapet for 2012, revidert av vellets revisor, ble gjennomgått.
Regnskapet viser et underskudd på kr 18.546,- og en samlet balanse på kr 8.920,-.
I 2012 hadde vellet 89 betalende og et æresmedlem.
Årsregnskapet ble godkjent.

5.   Valg
Ian D Campbell leste opp valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret for 2013 blir som følger:

Thor E. Thoeneie Styrets leder - 1 år frem til 2014 gjenvalg

Lille Selvig-Larsen Styrets kasserer - 1 år frem til 2014        ikke på valg

Berit Bjerkåsholmen Styrets nestleder - 1 år frem til 2014        ikke på valg

Andreas Litland Styremedlem - 1 år frem til 2014        ikke på valg

Elisabeth Lorange  Styremedlem - 2 år frem til 2015        nyvalg

Peter A. Øye Styremedlem - 2 år frem til 2015        nyvalg

Styret konstituerer seg selv på førstkommende styremøte.

Revisor:

Kari-Mette Nygjerde                                     1 år frem til 2014        nyvalg

Valgkomité:

Ian D. Campbell                                            1 år frem til 2014        gjenvalg

Sissel Evjen                                                   1 år frem til 2014        gjenvalg

Lilo Helleland                                                1 år frem til 2014        gjenvalg

Konglungen-dagen og basar arrangeres samtidig i regi av en egen arrangement-komite etablert av styret.

6.   Eventuelt

Beslutningssak

Styreleder orienterte om at styret har hatt spesiell fokus på vellets økonomiske situasjon gjennom året. Vellet har, etter flere investeringer de siste årene, hatt en svært lav likviditetsbeholdning, og styret besluttet tidlig at denne beholdningen frem mot neste årsmøte kun skulle være forbeholdt betaling av avtalt snebrøyting, eventuell strøing og feiing av velveiene samt fylling av strøkasser.

Mot slutten av fjoråret så Styret seg i tillegg nødt til å be om et ekstraordinært tilskudd fra samtlige husstander.

Flere husstander har i denne sammenheng bidratt med til sammen kr 11.550,-

For å kunne sikre nødvendig tilgjengelighet og sikring av velveiene fremmet styret et forslag om å øke årskontingenten fra kr 300,- til kr 450,-, fra og med 2013.

Ovenstående forslag ble godkjent med 44 stemmer for og én mot.

Styret har gjennom året både gjennomført og diskutert mange nye aktiviteter og tiltak.

Det ble avholdt vårdugnad med bra oppmøte av store og små beboere, og kommunen utviser stor tilfredshet med samarbeidet og resultatet av skjøtselen på Kuodden/Merranesset.

De smale og svingete velveiene på Konglungen med delvis mye vegetasjon hengene ut i veibanen, skaper problemer for brøyte- og feiemannskapet. Under dugnaden i mai ble det ryddet langs Gamle Konglungvei, og grunneiere har blitt oppfordret om å skjøte områdene langs velveiene, for å bedre forholdene

Styret har hatt løpende dialog med kommunen ang. slitasje og skader på Gamle Konglungvei, som et resultat av at veien har blitt benyttet som omkjørings- og anleggsvei.

Kommunen hevder at veien var i dårlig forfatning før de startet utbedringen av Konglungveien, men har innrømmet og påtar seg et delansvar i form av å tilby en økonomisk kompensasjon. Styret har besluttet å akseptere dette og planlegger å organisere en dugnad hvis formål er å utbedre veien.

En arrangement-komite sørget for at Konglungen-dagen den 25. august ble en stor suksess.

Det var over 90 små og store deltakere på rebusløp, leker og middag og sosialt samvær.

Styret ønsker at Konglungen-dagen blir en årlig tradisjon, og at den mangeårige basaren arrangeres på samme dag.

Styreformannhar vært på møte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med oppstart og utarbeidelse av en forvaltningsplan for Løkeneshalvøya.  På Løkeneshalvøya finnes det fire verneområder, og Fylkesmannens formål med vernet og planen er både å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet samt tilnærmet urørte naturtyper. Styret ser planarbeidet som en stadfestelse av fire allerede eksisterende verneområder, og kan ikke se behovet for å fremme generelle innsigelser eller innspill på vegne av vellet.

Vellets medlemmer har blitt informert om planarbeidet og blitt oppfordret til å kontakte Fylkesmannen i sakens anledning for ytterligere informasjon.

Styret harundersøkt fremtidige muligheter for løsninger for fiber/telefoni og kabel-TV i området. Flere velmedlemmer orienterte om sin kunnskap og erfaring i sakens anledning og styret vil i samråd med flere av disse velmedlemmene se nærmere på dette utover i 2013.

Første søndag i advent ble det arrangert julegrantenning på eiendommen til familien Evjen, med godt oppmøte. Det ble servert gløgg og pepperkaker med musikk og sang med gang rundt juletreet. Hele arrangementet var godt tilrettelagt og informert om, til stor glede for alle, spesielt de små som også i år fikk besøk av julenissen.

Vellet har fortsatt en stor lagerbeholdning av Konglungen-boken, og styret har gjort flere fremstøt for å fremme salg av denne, både under Konglungen-dagen i august og utenfor KIWI-butikken på Vettre.

Det er i løpet av året utarbeidet 2 utgaver av Konglungen Info.

Jan H. Bryde og Gina Halvorsen fikk blomster og applaus for sin mangeårige innsats som styremedlemmer.

Per Anders Owren fikk også blomster og applaus for sin mangeårige innsats som revisor.

Tandberg Eiendom v. Espen Tandberg, som hadde stilt Munkesletten til vår disposisjon, holdt sammen med Jan Wangaard meget interessante innlegg om historie og fremtidsplaner for Munkesletten samt det pågående «Maud-prosjektet».

Konglungen i februar 2013

Thor E. ThoeneieStyrets leder

Berit BjerkåsholmenStyrets nestleder

Protokoll styremøte 19. november 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

19. november 2012

Den 19. november 2012 ble det avholdt styremøte i vellet hos Jan Henrik.
Til stede var alle styrets medlemmer, med unntak av Gina.
Det ble servert kaffe/te og kaker og is.
Innkalling og agenda ble godkjent.
 

1. Gjennomgang av protokoll fra forrige møte
Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer. 

2. Status økonomi
Lille orienterte om status økonomi.

Som besluttet tidligere vil vellets likviditetsbeholdning frem mot årsmøte i mars neste år i det vesentligste kun være forbeholdt betaling av avtalt snøbrøyting og strøing velveiene og fylling av strøkasser.
Styret diskuterte forskjellige tiltak som kan bedre vellets økonomi.
Ett enstemmig styre besluttet snarest mulig å distribuere ett skriv til samtlige husstander med informasjon om at vi ser oss nødt til å be om et ekstraordinært tilskudd til snømåking og strøing av velveien og fylling av strøkasser. Tilskuddet vil lyde på minimum kr 200,- per husstand, men at vi gjerne mottar større tilskudd.                                                                                                                                  Thor skriver forslag til tekst/informasjon,
Lille klargjør skrivet/faktura og
Alle hjelper til med å distribuere.

Vellet har en stor beholdning av Konglungen-boken som eiendel i balansen, og styret har gjort flere fremstøt for å fremme salg av denne, sist under Konglungen-dagen.                                                   
Andreas har forhørt seg med butikksjefen på KIWI-butikken på Vettre, og har fått tillatelse til å organisere salg av boken utenfor butikken.
Alle i styret vil bidra til, på ett par lørdager frem mot jul, å organisere og forestå boksalg.

3. Muligheter for Kabel-tv

Andreas har undersøkt muligheter for fiberkabel på Konglungen. Det er konferert med kommunen som bekreftet at tre aktører som har lagt fiberkabel i Asker, Telenor, GET og Lier Fiber.

4. Status Gamle Konglungvei, krav om utbedringer/reparasjoner

Styret har sendt en rekke henvendelser til kommunen med informasjon om slitasje og skader, som et resultat av at veien har blitt benyttet som omkjørings- og anleggsvei.

Kommunen har nå endelig svart på tilskrivelsene, og innrømmer og påtar seg et delansvar i form av å tilby en økonomisk kompensasjon på kr. 30.000,-. Kommunen hevder at veien var i dårlig forfatning før de startet utbedringen av Konglungveien, og vil ikke involveres i fysisk opparbeidelse.

Styret diskuterte innrømmelsen og tilbudet, og besluttet å akseptere, selv om utbedring av veien antas å koste mer enn det tilbudte kompensasjonsbeløpet. Styret vil benytte kompensasjonen til å organisere en dugnad hvis formål er å utbedre veien.

5. Forvaltningsplan for verneområdene på Løkeneshalvøya/Konglungen

Thor har vært på møte hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i forbindelse med oppstart av forvaltningsplan for Løkeneshalvøya.  På Løkeneshalvøya finnes det fire verneområder, og Fylkesmannens formål med vernet og planen er både å bevare det vakre og egenartede natur- og kulturlandskapet samt tilnærmet urørte naturtyper.

Styret ser planarbeidet som en stadfestelse av fire allerede eksisterende verneområder, og kan ikke se behovet for å fremme generelle innsigelser eller innspill på vegne av vellet.

Vellets medlemmer oppfordres til å kontakte Fylkesmannen i sakens anledning for ytterligere informasjon.

6. Julegrantenning den 2. desember

Fam. Evjen har også i år gitt tillatelse til at vi benytter hagen/gressplenen mot Konglungveien.

Jan Henrik setter opp juletre.

Lille kjøper «gotteposer», gløgg, pepperkaker etc. og organiserer servering, kontakter Anders Hammer og Elisabeth Lorange og hører om de har lyst og anledning til å spille til dans rundt juletreet samt setter opp plakat med informasjon om arrangementet.

Thor ønsker alle velkommenog hører om Nissen kan komme innom den aktuelle kvelden.

7. Nye aktiviteter/eventuelt

Ingen nye aktiviteter er under planlegging, og det forelå ikke mer til behandling.

Neste møte er hos Lille den 22. januar 2013, kl. 19.00.

Konglungen i november 2012 - Referent: Thor E. Thoeneie

Protokoll styremøte 2. september 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

4. september 2012

Den 4. september 2012 ble det avholdt styremøte i vellet hos Berit.

Til stede var alle styrets medlemmer, med unntak av Gina og Jan Henrik.

Det ble servert kaffe/te og kaker.

Innkalling og agenda ble godkjent.

Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer.

Andreas fortsetter oppfølging overfor kommunen ang. eventuell utbedring av Gamle Konglungvei. Det er beklagelig at kommunen etter gjentatte tilskrivelser ikke informerer styret om hvilke planer de har i sakens anledning.

Status økonomi

Lille orienterte om status økonomi.

Vellet har, etter flere godkjente investeringer de siste årene, en svært lav likviditetsbeholdning. Dagens likviditetsbeholdning vil frem mot neste årsmøte kun være forbeholdt betaling av avtalt snebrøyting/eventuell feiing av velveiene og fylling av strøkasser.

Vellet har en stor beholdning av Konglungen-boken som eiendel i balansen, og styret har gjort flere fremstøt for å fremme salg av denne, sist under Konglungen-dagen. Ytterligere tiltak ble diskutert.

Nye aktiviteter

Berit og de andre medlemmene av arrangement-komiteen sørget for at Konglungen-dagen den 25. august ble en stor suksess. Det var over 90 små og store deltakere på rebusløp, leker og middag og sosialt samvær.

Styret ønsker at Konglungen-dagen blir en årlig tradisjon, og at den mangeårige basaren arrangeres på samme dagen.

Andreas vil undersøke fremtidige muligheter for kabel-TV.

Thor vil kontakte Tandberg Eiendom ang. Munkesletten og styrets ønske om informasjon om fremtidsplanene for eiendommen, medlemskap i vellet, eventuelt samarbeid hva angår snemåking og feiing, samt muligheter for å besøke/benytte stedet i forbindelse med neste årsmøte. 

Konglungen Info.

Berit forbereder ny høstutgave.

Mer forelå ikke til behandling.

Neste møte er hos Jan Henrik den 20. november, kl 19.00.

Konglungen i september 2012

Referent: Thor E. Thoeneie

Protokoll styremøte 10. april 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

10. APRIL 2012

Den 10. arpil 2012 ble det avholdt styremøte i vellet hos Andreas.

Til stede var alle styrets medlemmer, med unntak av Gina.

Det ble servert te/kaffe og hjemmelagde kaker.

Innkalling og agenda ble godkjent.

Konstituering av styret

Styret for 2012 blir som følger:

Thor E. Thoeneie            Styrets leder

Berit Bjerkåsholmen        Styrets nestleder

Lille Selvig-Larsen            Styrets kasserer

Jan H. Bryde                  Styremedlem

Andreas Litland              Styremedlem

Gina Navestad                Styremedlem

Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer.

Thor tilskriver kommunen ang. skilting, parkering etc i Konglungveien og eventuell utbedring av Gamle Konglungvei.

Gjennomgang av forslag til møteplan

Forslaget til møteplan ble godkjent.

Fordeling av oppgaver

Berit overtar ansvaret for Konglungen Info og Andreas overtar som sne- og brøyteansvarlig.

Dugnad

Det ble besluttet å avholde herredugnad den 26. april ca kl 17:00 og felles dugnad for store og små den 7. mai fra kl 17:00, etterfulgt av samling/grilling på Kuodden/Balløkka.

Nye aktiviteter

Styret ønsker å gjeninnføre "Konglungen-dagen" med leker og diverse sosiale aktiviteter for store og små. Arrangementet er planlagt å bli avholdt annet hvert år og første gang nå til sommeren, lørdag den 25. august.

Konglungen Info med informasjon om dugnader, kopi av årsmøteprotokoll og faktura for medlemskontigent vil bli utarbeidet og distribuert i nærmeste fremtid.

Mer forelå ikke til behandling.

Neste møte er hos Thor den 22. mai kl 19:00.

Konglungen i april 2012

Referent: Thor E. Thoeneie

Årsmøtereferat 2012

REFERAT FRA
ÅRSMØTE I KONGLUNGENS VEL
DEN 12. MARS 2012 

Årsmøtet ble avholdt på Vettre Hotell og Konferansesenter og 30 personer deltok.

Styrets leder Jeppe Normann åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

1.     Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Referatet undertegnes av styrets leder og – nest leder.

2.      Valg av ordstyrer
Ved akklamasjon ble Jeppe Normann valgt til ordstyrer og Thor E.  Thoeneie som referent.

3.      Gjennomgang av årsberetningen
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

4.     Revidert regnskap for 2011
Årsregnskapet for 2011, revidert av vellets revisor, ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 34.925,- og en samlet balanse på kr 27.466,-.  
I 2011 hadde vellet 89 betalende og et æresmedlem.  
Årsregnskapet ble godkjent.

5.     Valg
Ian D Campbell leste opp valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.  

Styret for 2012 blir som følger:

Thor E. Thoeneie        Styrets leder               1 år frem til 2013        nyvalg

Lille Selvig-Larsen     Styrets kasserer          2 år frem til 2014        gjenvalg

Jan H Bryde               Styremedlem              1 år frem til 2013        ikke på valg

Gina Navestad           Styremedlem              1 år frem til 2013        ikke på valg

Berit Bjerkåsholmen   Styremedlem              2 år frem til 2014        nyvalg

Andreas Litland         Styremedlem              2 år frem til 2014        nyvalg  

Styret konstituerer seg selv på førstkommende styremøte.

Revisor:
Per Anders Owren                                         1 år frem til 2013        gjenvalg

Valgkomité:

            Ian D. Campbell                                            1 år frem til 2013        gjenvalg

Sissel Evjen                                                   1 år frem til 2013        gjenvalg

Lilo Helleland                                                1 år frem til 2013        nyvalg

6.      Bokprosjektet
Boken om Konglungens historie er nå ferdigstilt i revidert utgave. Boken er til salgs for
kr 300,- per stk.

7.     Status gang- og sykkelvei
Den nye gang- og sykkelveien er i det alt vesentligste ferdigstilt, til stor glede for beboere og besøkende. Det nye styret vil følge opp tidligere tilskrivelse til kommunen med ønske om en redegjørelse som informerer om det gjenstående arbeide med bl.a skilting, fartsgrense/-dumper, parkerings langs veien og planene for eventuell reparasjon av skader på velveier.  

8.     Eventuelt

Styret har gjennom året diskutert mange nye aktiviteter og tiltak.

Det registreres med glede at ”balløkka” og friområdet generelt på Kuodden og Merranesset i stadig økende grad benyttes som leke- og rekreasjonsområde.  

Selv om det har vært en kort og snøfattig vinter, har det til stor glede for beboere og besøkende også i år blitt oppkjørt skiløype fra Kuodden og helt frem til Esviken.  

Jeppe Normann og Lilo Helleland fikk blomster og applaus for sin mangeårige innsats som hhv. styreleder og -medlem.  

Rolf Rasmussen og Morten Bjerkåsholmen fikk også blomster og applaus for hhv. oppkjøring av skiløyper og som mangeårig medlem av valgkomiteen.

                              Konglungen i mars 2012

Jeppe Normann                                                          Thor E. Thoeneie

Styrets leder                                                              Styrets nestleder

Protokoll styremøte 10. april 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

10. april 2012

Den 10. april 2012 ble det avholdt styremøte i vellet hos Andreas.
Til stede var alle styrets medlemmer, med unntak av Gina.
Det ble servert te/kaffe og hjemmelagde kaker.
Innkalling og agenda ble godkjent.

Konstituering av styret

Styret for 2012 blir som følger:

Thor E. Thoeneie             Styrets leder
Berit Bjerkåsholmen      Styrts nestleder
Lille Selvig-Larsen            Styrets kasserer
Jan H Bryde                       Styremedlem
Andreas Litland                Styremedlem                  
Gina Navestad                 Styremedlem                  

Gjennomgang av protokoll fra forrige møte

Protokollen ble gjennomgått og det var ingen kommentarer.
Thor tilskriver kommunen ang. skilting, parkering etc i Konglungveien og eventuell utbedring av Gamle Konglungvei. 

Gjennomgang av forslag til møteplan

Forslaget til møteplan ble godkjent.

Fordeling av oppgaver

Berit overtar ansvaret for Konglungen Info. og Andreas overtar som sne- og brøyteansvarlig.

Dugnad

Det ble besluttet å avholde herredugnad den 26. april fra ca kl 17.00 og felles dugnad for store og små den 7. mai fra kl 17.00, etterfulgt av samling/grilling på Kuodden/Balløkka.

Nye aktiviteter

Styret ønsker å gjeninnføre ”Konglungen-dagen” med leker og diverse sosial aktiviteter for store og små. Arrangementet er planlagt å bli avholdt annen hvert år og første gang nå til sommeren,      lørdag den 25. august.

Konglungen Info. med informasjon om dugnader, kopi av årsmøteprotokoll og faktura for medlemskontingent vil bli utarbeidet og distribuert i nærmeste fremtid.

Mer forelå ikke til behandling.

Neste møte er hos Thor den 22. mai, kl 19.00.

Konglungen i april 2012

Referent: Thor E. Thoeneie

Protokoll styremøte 24. januar 2012

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

24. januar 2012

Den 24. januar 2012 ble det avholdt styremøte i vellet hos Lille.
Til stede var alle styrets medlemmer, med unntak av Gina.
Lille servert te/kaffe og kaker.
Innkalling og agenda ble godkjent.  

  Bokprosjektet

Boken om Konglungens historie er nå ferdigstilt i revidert utgave.
Styret besluttet å selge boken for kr 300,- per stk.

2.      Planlegging av årsmøte
Styret besluttet å avholde årsmøte den 12. mars 2012, fra kl 19.00.

Thor lager utkast til generalforsamlingsdokumenter og tar kontakt med Thon hotell Vettre for å leie møterom.

Lille ferdigstiller utkast til regnskap for 2011 for fremleggelse for revisor,   Per Anders Owren.

Lilo distribuerer generalforsamlingsdokumenter.

Ut fra kritikk fremmet av et velmedlem relatert til gang- og sykkelveien, diskuterte styret de såkalte ”timeglassene”. Styret anser ”timeglassene”  å være hensiktsmessige for bl.a og begrense farten, men at dette forutsatte at det kommer opp hensiktsmessig og god merking/skilting.
Jeppe kontakter kommunen for informasjon om endelig utførelse av gang- og sykkelvei, relatert til kritikken som er fremmet.

3.      Eventuelt

Lilo, Lille og Jeppe har sittet 6 år og Thor 8 år i styret, og alle bekreftet at de overfor valgkomiteen vil informere om at de ikke stiller til valg.

Mer forelå ikke til behandling.

Konglungen i januar 2012

Referent: Thor E. Thoeneie

Protokoll styremøte 20. september

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

20. september 2011

Den 20.september 2011 ble det avholdt styremøte hos Gina.

Til stede var alle styrets medlemmer med unntak av Jeppe.

Gina serverte kaffe og kaker.

Innkalling og agenda ble godkjent.

Protokollen ble ikke gjennomgått, men var utsendt i forkant. Ingen hadde merknader.

1.      Protokoll fra forrige styremøte

2.      Bokprosjektet

Tekst og eiendomsregister er ferdig. Det gjenstårvalg av bilder. Jan Henrik vil prioritere arbeidet fremover sammen med Åse. Målet er å få boka trykket og distribuert før jul. For å få finansiert boka vil kontingenten bli noe høyere fra i høst.

3.      Skolebuss
Siste avgang er kl 15.05 som for en del unger på SFO er for tidlig. Men de kan ikke ta rutebussen kl 16.05 fordi skolebusskortet gjelder kun til kl. 16.00. Vi må finne ut hvem som kan hjelpe med en løsning.

4.      Gml. Konglungveien trenger oppussing når ny gang- og sykkelvei samt nye Konglungvei er ferdig. Gml. Konglungvei blir brukt som omkjøringsvei og er temmelig medtatt etter høy belastning med flere kjøretøy og tunge lastebiler. Thor vil ta kontakt med kommunens prosjektleder Stensrud og formidle at istandsetting forventes bekostet av kommunen.

Thor vil også forhøre seg om fremdriftsplanene for å få gatebelysningen på plass, den burde komme snarest.

5.      Vegetasjon langs velveier er blitt både tett og høyt. Den skal klippes for bedre trafikksikkerhet/siktforhold og for å minske problemene med brøyting om vinteren.

I neste info skal berørte grunneiere bes om å gjøre en innsats. Kvister kan da fjernes på høstdugnaden. Alternativt vil høstdugnadsgjengen beskjære vegetasjonen.

6.      Aktiviteter:                                                                                                             

Basaren i sommer: fremmøte var ikke så bra i år. Sannsynligvis fordi det var surt og kaldt. Inntekten var tilsvarende noe lavere enn vanlig, ca kr. 9940 netto. Basaren bør holdes tidligere neste gang, første søndag etter skolestart.

De årene som det ikke er basar vil vi fra neste sommer ha ”løkkefest” med medbrakt grillmat, lek og moro. Det også på første søndagen etter skolestart.

Høstdugnad skal finne sted den 20.oktober kl. 17 til 19, oppmøte på torvet med hekksakser, motorsag og traktor.

Tenning av julegrana vil bli søndag, 27.november, 1.søndag i advent. For å gjøre litt mer ut av denne festen vil Gina samle barna til et lite kor som 2 til 3 ganger øver julesangene på forhånd. Vi bør også ha noe spennende aktivitet, kanskje noe med hester.

Info om kor skal med i neste info.

7.      Info skal ut snarest, med opplysning om høstdugnad, bokprosjektet, barnekor.

8.      Thor lager en møtekalender snarest.

9.     

Neste styremøte

avholdes den 14.november hos (Sidsel) Bryde i Konglungfaret 16

Konglungen, 21.9.2011

Lilo Helleland

Årsmøtereferat 2011

REFERAT FRA

ÅRSMØTE I KONGLUNGENS VEL

DEN 14. MARS 2011

Årsmøtet ble avholdt på Vettre Hotell og Konferansesenter og 32 personer deltok.

Styrets leder Jeppe Normann åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
Referatet undertegnes av styrets leder og – nest leder.

2.      Valg av ordstyrer
Jeppe Normann ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon.

3.      Gjennomgang av årsberetningen
Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

4.      Revidert regnskap for 2010
Årsregnskapet for 2010, revidert av vellets revisor, ble gjennomgått. Regnskapet viser et underskudd på kr 23.545,- og en samlet balanse på kr 62.369,-.  

I 2010 hadde vellet 89 betalende og et æresmedlem.

Årsregnskapet ble godkjent.

5.      Valg
Ian D Campbell leste opp valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.  

Styret for 2011 blir som følger:
Jeppe Normann - Styrets leder - 1 år frem til 2012  gjenvalg
Thor E. Thoeneie - Styrets nestleder - 1 år frem til 2012 - ikke på valg
Lille Selvig-Larsen - Styrets kasserer - 1 år frem til 2012 - ikke på valg
Lilo Helleland - Styremedlem - 1 år frem til 2012 - ikke på valg
Jan H Bryde - Styremedlem - 2 år frem til 2013 - gjenvalg
Gina Navestad - Styremedlem - 2 år frem til 2013 - nyvalg

Styret konstituerer seg selv på førstkommende styremøte.

Revisor:
Per Anders Owren1 år frem til 2012        gjenvalg

Basarkomité:
Sissel Evjen - 2 perioder - gjenvalg
Britt Getz - 2 periode - nyvalg
Ragnhild Bjerkås - 2 perioder - nyvalg

Valgkomite:
Ian D. Campbell - 1 år frem til 2012 - gjenvalg
Sissel Evjen - 1 år frem til 2012 - gjenvalg
Morten Bjerkåsholmen 1 år frem til 2012 - gjenvalg

6.      Bokprosjektet
Arbeidet med en revidert utgave av Konglungen-boka skrider videre, bl.a med et oppdatert eiendomsregister.

7.      Status gang- og sykkelvei
Kommunen orienterte om fremdrift og planlagt ferdigstillelse vår/sommer 2012.  

8.      Eventuelt
Styret har gjennom året diskutert mange nye aktiviteter og tiltak.
Arbeidet med å rydde bort mindre trær rundt ”balløkka”, klipping av gress og skjøtselsarbeidet med å bedre adkomsten for beboere og allmennheten til områder for bading, grilling etc. fortsetter.
Det er spesielt fint at ”balløkka” på Kuodden nå kan benyttes som lekeområdet og ballspill for barna (og voksne).

Ragnhild Bjerkås fikk blomster og applaus for sin innsats som styremedlem.

                                              Konglungen i Mai 2011

Jeppe Normann                                                         Thor E. Thoeneie

Styrets leder                                                              Styrets nestleder

Årsmøtereferat 2010

REFERAT FRA

ÅRSMØTE I KONGLUNGENS VEL

DEN 8. MARS 2010

Årsmøtet ble avholdt på Vettre Hotell og Konferansesenter.

Styrets leder Jeppe Normann åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

Det var til sammen 36 frammøtte medlemmer. 

1.    Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Til å undertegne referatet ble Morten Bjerkåsholmen og styrets nestleder Thor E. Thoeneie valgt ved akklamasjon.

2.     Valg av ordstyrer

Styrets leder ble valgt til ordstyrer ved akklamasjon.

3.    Gjennomgang av årsberetningen

Årsberetningen ble gjennomgått og godkjent.

4.     Revidert regnskap for 2009

Styrets kasserer Lille Selvig-Larsen gjennomgikk årsregnskapet for 2009, som var revidert av vellets revisor Per Anders Owren.

Regnskapet viser et resultat med et overskudd på kr 19.243,-,

og en samlet balanse på kr 86.214,-.

I 2009 hadde vellet 88 betalende og et æresmedlem.   

Årsregnskapet ble godkjent.

5.     Valg

Sissel Evjen leste opp valgkomiteens innstilling, som ble vedtatt ved akklamasjon.

Styret for 2010 blir som følger:


Jeppe Normann     Styrets leder       1 år frem til 2011 gjenvalg

Thor E. Thoeneie  Styrets nestleder  2 år frem til 2012 gjenvalg

Lille Selvig-Larsen Styrets kasserer  2 år frem til 2012 gjenvalg

Lilo Helleland        Styremedlem      2 år frem til 2012 gjenvalg

Ragnhild Bjerkaa Styremedlem     1 år frem til 2011 ikke på valg

Jan H Bryde       Styremedlem      1 år frem til 2011 ikke på valg

Styret konstituerer seg selv på førstkommende styremøte.

Valgkomité:

           Ian D. Campbell               1 år frem til 2011        gjenvalg

Sissel Evjen                      1 år frem til 2011        gjenvalg

Morten Bjerkåsholmen      1 år frem til 2011        gjenvalg

Revisor:

Per Anders Owren           1 år frem til 2011        gjenvalg

Basarkomité:

Sissel Evjen                 1 periode                    ikke på valg

Ragnhild Bjerkaas        1 periode                    ikke på valg

Vigdis Rodal                1 periode                    ikke på valg

6.       Informasjon fra kommunen

Tor Arne Midtbø, sjefsarkitekt i Asker kommune, fortalte om Løkeneshalvøya og Konglungen, med fokus på landskapets særegenhet, historie og ikke minst kommunens planer, deriblant arbeidet med gang- og sykkelvei.

Det ble reist flere spørsmål om bl.a naturvernområder, rekkefølgebestemmelser i forbindelse med boligbygging og oppstart, ferdigstillelse og løsningsalternativer ved Spiradammen hva gang- og sykkelvei angår.

Styret vil i samarbeid med kommunen se på mulighetene for å etablere en informasjonskanal på vellets hjemmeside i forbindelse med ovenstående.

7.        Eventuelt   

Styret har gjennom året diskutert og arbeidet med forskjellige aktiviteter og tiltak.
Skjøtselsarbeidet på friområdet på Kuodden for å bedre tilgang og oppholdskvalitet går sin gang, og det er planlagt innkjøp av nye fotballmål på ”balløkka”.

Styremedlem Jan Henrik Bryde og velmedlem Rolf Rasmussen fikk honnør og applaus for det flotte arbeidet de har utført ved etablering av Konglungens egen langrennstrasè.

Jan Henrik Bryde hadde også med mange fine bilder fra vellets jubileumsfest.

Styret i Konglungens Vel i mars 2010

Styremøte 23. november 2009

PROTOKOLL FRA STYREMØTE KONGLUNGENS VEL

23. november 2009

Den 23. november 2009 ble det avholdt styremøte i vellet hos Lille. Til stede var samtlige av styrets medlemmer. Lille servert kaffe, te og god kake.

Innkalling og agenda ble godkjent.

  1.       Brøyting/strøing/feiing

Thor har over en periode vært i kontakt med flere aktuelle aktører for å innhente konkrete tilbud på brøyting, strøing og feiing, og det ble inngått avtale med Martin Rønning AS i forrige måned.

Lilo informerer om dette i neste utgave av Konglungen Info.

2.       Gang- og sykkelvei

Lilo tilskriver kommunen og ber om en oppdatering på status for igangsetting og antatt ferdigstillelse. Styret diskuterte fartsgrensene på Konglungen og besluttet at Lilo samtidig med ovenstående skulle foreslå en reduksjon av fartsgrensen fra 60 til 50 km/t. Dette da det nettopp er nå under utbyggingen av flere boligprosjekter, og før gang- og sykkelvei er ferdigstilt, at veien er ekstra trafikkfarlig.

3.       Jubileumsboken

Styret diskuterte bokprosjektet, som er sterkt forsinket.

Jeppe kontakter Ian og ber om en oppdatering på status og antatt ferdigstillelse.

4.       Juletrefest

Tradisjonen tro er det invitert til juletrefest søndag den 29. november 2009.

Lille setter opp informasjonsskilt og organiserer servering av gløgg, godteposer etc.

Lilo og Ragnhild tar med bord

Jan Henrik setter opp juletre og

Thor ønsker alle velkommen og er nisse.

5.       Eventuelt

Neste styremøte avholdes hos Jan Henrik den 26. januar 2010.

Konglungen i november 2009

Referent: Thor E. Thoeneie

Styremøte 8. september 2009

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

KONGLUNGENS VEL

8. september 2009

Den 8. september 2009 ble det avholdt styremøte i vellet hos Lilo.
Til stede var samtlige av styrets medlemmer.
Lilo servert kaffe, te og nydelig kake med is.
Innkalling og agenda ble godkjent.  

1.       Basar

Det ble avholdt basar søndag den 30. august på Torget.  Det var et vellykket arrangement med stort oppmøte og et overskudd på over kr 11.000,-.

Styret retter en stor takk til Basarkomiteen og alle små og store medhjelpere som sørget for tilrettelegging, gjennomføring og opprydding. Styret besluttet å opprettholde tradisjonen med basar hvert annet år.

2.      Dugnad, på Kuodden og andre aktuelle steder

Det ble avholdt dugnad på Kuodden den 4. september iht. skjøtselsplanen utarbeidet av kommunen.

Thor kontakter kommunen med spørsmål om det videre skjøtselsarbeidet og hvorfor de har satt ut markeringspinner på området.

Tilgjengeligheten på Kuodden har blitt mye bedre grunnet dugnadsarbeidet, og beboere og besøkende benytter området i stadig økende grad.

Thor informerte om at Kommunen har dessverre ennå ikke satt opp fotballmål på balløkka, selv etter fem henvendelser/forespørsler.

Styret  diskuterte også en mulig etablering av volleyballbane på Kuodden.

Thor vil nok en gang tilskrive kommunen i sakens anledning, og undersøke om det eksisterer støtteordninger slik at vellet selv kan kjøpe fortballmål.

3.       Brøyting/strøing/feiing

Ingar Heien har valgt å si opp avtalen om brøyting og feiing.

Thor  har vært i kontakt med et par aktue lle aktører og vil innhente konkrete tilbud på brøyting, strøing og feiing.

4.       Jubileumsboken

Jeppe kontakter Ian og ber om en oppdatering på status og antatt ferdigstillelse.

5.       Nye aktiviteter i vellets regi

Styret  diskuterte eventuelle nye aktiviteter og konkluderte med å fokusere på de allerede igangsatte aktiviteter.

6.       Eventuelt

Lilo utarbeider ny utgave av Konglungen Info. med informasjon om bl.a. julegrantenning den 29. november 2009. Hun hører også med Elisabeth og Anders Hammer om de vil bidra med det musikalske, og med familien Evjen om å benytte Deres hage til årets arrangement.

Jeppe tar kontakt med M. Rustad i forbindelse med juletre, og om det også i vinter kan kjøres opp langrennsløype, slik Jan Henrik gjorde i fjor.

Jeppe refererte til orienteringsskriv fra kommunen om at de frafaller krav om refusjon i forbindelse med bygging av fortau og g-/sykkelvei på Konglungen.

Lilo tilskriver kommunen med forslag om at fartsgrensen på Konglungveien reduseres allerede nå, og at de ikke venter til g-/sykkelvei er ferdigstilt. Det er nettopp nå trafikksikkerheten er svært dårlig, da anleggstrafikken i forbindelse med utbygging av tomter allerede er i gang.

Neste styremøte avholdes hos Lille den 17. november 2009.

Konglungen i september 2009

Referent: Thor E. Thoeneie

Styremøte 20. januar 2009

Protokoll fra styremøte Konglungens Vel 20. januar 2009

Den 20. januar ble det avholdt styremøte i vellet hos Ragnhild.
Til stede var styrets medlemmer, med unntak av Lilo og Jeppe.
Innkalling og agenda ble godkjent.

1.Gjennomgang av protokoll
Styrereferat fra den 20. november 2008 er godkjent.

2. Forbredelser til årsmøte
Styret besluttet å avholde årsmøte på Vettre hotell den 4. mars 2009 fra kl 19:00 til ca kl 21:00.
Thor kontakter hotellet for å reservere møterom.
Lille gjennomgikk årsregnskapet for 2008. Regnskapet fremlegges revisor for endelig godkjennelse.
Thor utarbeider utkast til innkalling, agenda og årsberetning.
Thor inviterer Jubileumskomiteen v/Ian Campell samt Asker kommune v/Svein Stensrud til å holde en orientering om hhv. bokprosjektet og status gang- og sykelvei.
Jan Henrik vil også lage en bildeserie fra jubileumsfesten som vil bli fremvist på årsmøtet.
Ragnhild, Jan Henrik og Jeppe stiller til gjenvalg.
Thor informerer valgkomiteen v/Ian Campell.

3. Nye aktiviteter i vellets regi
Jan Henrik tar initiativ til en ny dugnad til våren.
Thor kontakter kommunen med tanke på mulighetene for ytterligere utbedring av balløkka, nye fotballmål og bark til utbedring av stien/veien på Kuodden.

4. Eventuelt
Lilo utarbeider ny utgave av Konglungen Info med informasjon om bl.a. årsmøtet.

Referent: Thor E. Thoeneie
Thor E. Thoeneie

Styremøte 20. november 2008

Protokoll fra styremøte Konglungens Vel 20. november 2008

Den 20. november 2008 ble det avholdt styremøte i vellet hos Jan Henrik.
Tilstede var styrets medlemmer, med unntak av Lilo.
Innkalling og agenda ble godkjent.

1. Gjennomgang av protokoll
Styrereferat fra den 16. september 2008 ble gjennomgått og godkjent.

2. Konglungens vel 90 år
Jubileet var en stor suksess.
Lille vil på neste styremøte i januar 2009 gjenomgå status økonomi for arrangementet samt bokprosjektet.
Jeppe vil i anledning bokprosjketet invitere Ian D. Campbell til neste styremøte.

3. Dugnad
Det ble som planlagt avholdt en høstdugnad på Kuodden. Kommunen har uttrykt stor glede over vellets initiativ og samtidig oversendt en oppdatert skjøtselsplan for området.
Jan Henrik tar initiativ til en ny dugnad til våren.
Thor kontakter kommunen med tanke på mulighetene for ytterligere utbedring av balløkka og eventuelt nye fotballmål.

4. Juletretenning
Det blir arrangert julegrantenning med servering, sang og gang rundt juletreet søndag den 30. november.
Jan Henrik har ansvaret for juletreet og Thor er nisse for anledningen.
Lille forespør familien Evjen om lån av uteområde, bord mm. og står sammen med Lilo for nødvendig innkjøp.
Lille setter opp informasjonsskilt i krysset Konglungveien/Gamleveien/Ovnsbråten og Ragnhild hører med Elisabeth og Anders Hammer om de også i år kan stå for det musikalske innslaget.
Thor imformerer Åse Eimhjellen om arrangementet slik at det blir informert om det på hjemmesiden.

5. Eventuelt
Lilo utarbeider en ny utgave av Konglungen Info med opplysninger om bl.a. julegrantenning og bokprosjektet.
Jeppe vil i fremtiden distribuere informasjon fra Norges Velforbund, kommunen og andre til den eller de det angår i styret.

Årsmøtet planlegges på neste styremøte som avholdet den 20. januar 2009 kl 19 hos Ragnhild i Østbukta.

Thor sender ut utkast til innkalling, agenda og møteplan for 2009 i forkant av møtet.


Referant:
Thor E. Thoeneie
Thor E. Thoeneie

Styremøte 16. september 2008

Protokoll fra styremøte Konglungens Vel 16. september 2008

Den 16. september 2008 ble det avholdt styremøte i vellet hos Lille.
Til stede var styrets medlemer, med unntak av Thor.
Innkalling og agenda ble godkjent.

1. Gjennomgang av protokollen.
Styrereferat fra 29. mai ble godkjent og signert.

2. Gang og Sykkelvei.
Styret diskuterte planen på bakgrunn av de siste innspil fra kommunen. Det tas til
etteretning at arbeidet med gang og sykkelvei er utsatt til 2009. Styret bifalt at det er
foreslått ytterligere reduksjon av fartsgrenser slik det fremkommer i kommunenes siste infoskriv.

3. Konglungens Vel 90 år
Festen er avholdt som planlagt og ble avviklet med stor entusiasme og deltakelse. All honnør til festkomiteen som hadde forberedt seg godt og gjennomførte et knirkefritt arrangement. Stor deltakelse fra de helt unge som startet kl. 15:00 til de aller eldste som deltok mannesterke. Interessante foredrag om Konglungens historie av jubileumsbokforfatter (75-års jubileum) Berit Sagen Ramsfjell og Ian D. Campbell.

Basert på foreløpige tall synes budsjettet på ca kr. 50 000 å holde.

4. Dugnad
Det er fortløpende blitt klippet og gjort mindre arbeid på Kuodden. Styret ønsket at det avholdes en dugnad i høst. Jan Henrik tar kontakt med Thor for beramming av dato. Det legges opp til en liten tilstelning med pølser og drikke for deltakerne. Det ble også reist spørsmål om det kunne etableres en sandvollyballbane på området.
Dette avklares med kommunen.

5. Jubileumsboken
Det ble av Jan Henrik redegjort for arbeidet som er igangsatt med å oppdatere jubileumsboken fra 75-års jubileumet. Det er lagt opp til at boken på enkelte punkter skal ajourføres, og at det også skal legges til nytt billedmateriale. Styret samtykket til at jubileumskomiteen forlenger sitt mandat og tar ansvaret for ferdigstillelse av boken.

6. Juletretenning
Årest juletretenning fastsettes til 30. november 2008. Detaljer følges opp på neste styremøte.

8. Byggeskikkpris
Vellet har fremmet forslag overfor kommunen at eierne av Løkenes gård innstilles til årets Byggeskikkpris i Asker. Lilo har utarbeidet søknaden og sendt denne inn med et omfattende billdemateriale fra det arbeid som er utført på Løkenes i 2007/2008.

8. Neste styremøte
Neste styremøte avholdes hos Jan Henrik 18.11.2008 kl 19:00.
Styret ønsker at jubileumskomiteen til møtet fremlegger en statusrapport om bokprosjektet.

Referent:
for Jeppe Normann
Thor Thoeneie